زبانسرا شهرری دارای دوشعبه فعال می باشد:

زبانسرای پسرانه:

آدرس: شهرری، خیابان 24متری، خیابان شهید پیلغوش پلاک: 37

تلفن:  55920572-55909849 

زبانسرای دخترانه:

آدرس : میدان شهر ری، خیابان 24 متری ، روبروی بانک سپه ، پلاک 253

تلفن: 13-55929310