به اطاق آزمون برای پذیرش در زبان سرای شهر ری خوش آمدید.